دکتر عبدالرضا صباغیان

دکتر عبدالرضا صباغیان

متخصص بیهوشی
  • بیهوشی و درد
  • بلوار کشاورز

دکتر عبدالرضا صباغیان متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه در بیمارستان ساسان مشغول فعالیت هستند. ایشان در زمینه ویزت بیماران نیازمند به خدمات مراقبت های ویژه و ICU،و همچنین تعبیه کاتتر CV LINE؛کاتتر پلور در منزل بیماران با مجموعه دایان سلامت همکاری دارند.