دکتر آزاده اسمعیلی

دکتر آزاده اسمعیلی

پزشک عمومی
  • پزشک عمومی

خانم دکتر آزاده اسمعیلی پزشک عمومی و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.تیم درمانی دایان سلامت افتخار همکاری با ایشان در زمینه هماهنگی ویزیت پزشک عمومی در منزل ؛مشاوره تلفنی/پیامکی پزشک عمومی و تفسیر آزمایشات را دارد.