دکتر آزاده اسمعیلی

دکتر آزاده اسمعیلی

پزشک عمومی
 • پزشک عمومی

خانم دکتر آزاده اسمعیلی پزشک عمومی و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.تیم درمانی دایان سلامت افتخار همکاری با ایشان در زمینه هماهنگی ویزیت پزشک عمومی در منزل ؛مشاوره تلفنی/پیامکی پزشک عمومی و تفسیر آزمایشات را دارد.


برنامه زمانی پزشک (مشاوره تلفنی یا پیامکی)


  شنبه ها
  ویزیت ندارد

  یکشنبه ها
 • 08:00:00 تا 12:00:00

 • دوشنبه ها
  ویزیت ندارد

  سه شنبه ها
  ویزیت ندارد

  چهارشنبه ها
  ویزیت ندارد

  پنجشنبه ها
  ویزیت ندارد

  جمعه ها
  ویزیت ندارد

برنامه زمانی پزشک (ویزیت در منزل)


  شنبه ها
 • 08:00:00 تا 12:00:00

 • یکشنبه ها
  ویزیت ندارد

  دوشنبه ها
  ویزیت ندارد

  سه شنبه ها
  ویزیت ندارد

  چهارشنبه ها
  ویزیت ندارد

  پنجشنبه ها
  ویزیت ندارد

  جمعه ها
  ویزیت ندارد