دکتر مصطفي الماسي دوغائي

دکتر مصطفي الماسي دوغائي

تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب
  • نورولوژی(داخلی مغز واعصاب)
  • میدان ولیعصر