دکتر بابک عمرانی

دکتر بابک عمرانی

فلوشیپ مراقبت های ویژه ICU
  • بیهوشی و درد
  • میدان ولیعصر

دکتر بابک عمرانی فلوشیپ تخصصی ICU و مراقبت های ویژه که در بیمارستان های مهراد؛بانک ملی مشغول فعالیت هستند. ایشان در زمینه ویزت بیماران نیازمند به خدمات ویژه و ICU،و همچنین تعبیه کاتتر CV LINE؛کاتتر پلور در منزل بیماران با مجموعه دایان سلامت همکاری دارند.